hexo-theme-next

Elegant and powerful theme for Hexo.

Tags: hexo, theme, next

Version

Asset Type

 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.0.1/algolia-search.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.0.1/algolia-search.min.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.0.1/bookmark.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.0.1/bookmark.min.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.0.1/local-search.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.0.1/motion.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.0.1/motion.min.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.0.1/next-boot.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.0.1/next-boot.min.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.0.1/schedule.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.0.1/schedule.min.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.0.1/utils.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.0.1/utils.min.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.0.1/schemes/muse.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.0.1/schemes/muse.min.js