hexo-theme-next

Elegant and powerful theme for Hexo.

Tags: hexo, theme, next

Version

Asset Type

 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.1.0/algolia-search.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.1.0/algolia-search.min.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.1.0/bookmark.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.1.0/bookmark.min.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.1.0/local-search.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.1.0/motion.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.1.0/motion.min.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.1.0/next-boot.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.1.0/next-boot.min.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.1.0/schedule.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.1.0/schedule.min.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.1.0/utils.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.1.0/utils.min.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.1.0/schemes/muse.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/hexo-theme-next/8.1.0/schemes/muse.min.js