splidejs

Splide is a lightweight, flexible and accessible slider/carousel. No dependencies, no Lighthouse errors.

Tags: splide, slider, carousel, slideshow, gallery, lightweight, touch, responsive, typescript

Version

Asset Type

 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/splidejs/4.0.15/js/splide.min.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/splidejs/4.0.15/css/splide-core.min.css
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/splidejs/4.0.15/css/splide.min.css
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/splidejs/4.0.15/js/splide-renderer.min.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/splidejs/4.0.15/js/splide.cjs.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/splidejs/4.0.15/js/splide.cjs.min.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/splidejs/4.0.15/js/splide.esm.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/splidejs/4.0.15/js/splide.esm.min.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/splidejs/4.0.15/js/splide.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/splidejs/4.0.15/css/themes/splide-default.min.css
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/splidejs/4.0.15/css/themes/splide-sea-green.min.css
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/splidejs/4.0.15/css/themes/splide-skyblue.min.css
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/splidejs/4.0.15/js/utils/splide-utils.cjs.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/splidejs/4.0.15/js/utils/splide-utils.cjs.min.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/splidejs/4.0.15/js/utils/splide-utils.esm.js
 • https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/splidejs/4.0.15/js/utils/splide-utils.esm.min.js